Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Get Adobe Flash player

Cyberprzemoc

Naruszenie wizerunku

Naruszenie wizerunku

Działania
Upublicznianie wizerunku, nazwiska, pseudonimu osoby bez zgody, bez wiedzy lub wbrew woli ich właściciela.

Formy
Umieszczenie zdjęcia lub filmu przedstawiającego kogoś na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym itp. Rozesłanie zdjęcia przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem e-mailem, telefonem komórkowym.

Jak prawo chroni dzieci? Konstytucja Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Konwencja o Prawach Dziecka Art. 8.
1.Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji.

2. W przypadku, gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub wszystkich elementów swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu jak najszybszego przywrócenia jego tożsamości.

Kodeks cywilny

Art. 23.
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizator-ska, pozostają pod ochroną  prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24.
1.Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać za-niechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Przykłady

Ktoś na naszej klasie założył konto i się pode mnie podszył i tam są moje zdjęcia z różnych wycieczek szkolnych i z basenu. Te zdjęcia są okropne! Wszyscy je oglądają i teraz śmieją się ze mnie. A w danych napisali, że jestem chętna i takie okropne rzeczy. Bardzo się wstydzę...

Dzwoniłam do Was w sprawie zrzucenia do Internetu mojego nagiego zdjęcia na serwis fotka.pl.
Zrobił to chyba mój chłopak, bo tylko on miał to zdjęcie. A zerwaliśmy i teraz on się mści...


Jedną z najpopularniejszych form cyberprzemocy zgłaszanych w Helpline.org.pl jest wykorzystywanie czyjegoś wizerunku. Mowa tu o sytuacji, gdy przedstawiające kogoś zdjęcie lub filmik z czyimś udziałem staje się narzędziem przemocy rówieśniczej. W posiadanie nowych zdjęć i filmików prześladowcy mogą wchodzić na dwa sposoby: mogą sami je wykonać (najczęściej bez wiedzy i zgody, a czasem wbrew woli danych osób) lub zdobyć je poprzez skopiowanie z jakiegoś miejsca w Internecie. Młodzi internauci nieświadomi za-grożenia wiążącego się z umieszczaniem swoich zdjęć w Internecie często na różnych portalach społecznościowych, fotoblogach i w miejscach tym podobnych udostępniają do oglądania ich dziesiątki. Tak zdobyte materiały są później umieszczane w Internecie, np. na specjalnie stworzonych profilach, kontach czy blogach, często opatrzone są niechcianymi i niemiły-mi dla właściciela wizerunku komentarzami.
Posiadanie materiałów takich jak zdjęcie czy film otwiera również furtkę do szeregu działań, mających na celu ośmieszenie dziecka.


Komentarz prawnika
W przypadku bezprawnego użycia wizerunku, imienia i nazwiska lub pseudonimu dziecka mamy do czynienia z naruszeniem jego dóbr osobistych. Drogą ochrony prawnej jest droga cywilna. Jeżeli sprawcą jest osoba pełnoletnia możemy w imieniu naszego dziecka domagać się zaniechania naruszenia, usunięcia skutków na-ruszenia, a także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Uprawnienie to realizujemy przez sformułowanie pozwu do sądu cywilnego,  łaściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli sprawcy naruszenia dóbr lub dla miejsca dokonania naruszenia. Oznacza to, że musimy dokładnie wiedzieć kim jest na-ruszający i gdzie mieszka, ponadto należy udowodnić naruszenie dóbr. Od pozwu należy wnieść  opłatę. W przypadku spraw dotyczących dóbr osobistych, wysokość tej opłaty kształtuje się w granicach od 30 do 600 zł.


Pozew powinien obejmować następujące elementy:
1. Określenie sądu, do którego jest kierowany (Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny w …………….).
2. Dokładne oznaczenie stron i przedstawicieli ustawowych wraz z danymi obejmującymi miejsce zamieszkania.
3.  Nazwę pisma – pozew o ochronę dóbr osobistych oraz o zapłatę kwoty ……….. zł.
4. Określenie żądania pozwu oraz przytoczenie okoliczności, dowodów uzasadniających to żądanie.
5. Podpisy powoda, ewentualnie przedstawiciela ustawowego.
6.  Wymienienie załączników (patrz wzór nr 1, str. 65).


Szczególnym rodzajem naruszenia wizerunku jest opublikowanie w Internecie zdjęcia lub filmu przedstawiającego  nagie dziecko. W przypadku tym, co prawda, mamy do czynienia z naruszeniem wizerunku, należy jednak podkreślić, że opublikowanie w Internecie, w jakiejkolwiek formie, zdjęcia nagiego dziecka (osoby poniżej 18 roku życia) jest także przestępstwem rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletniego z art. 202 § 3 k.k.: Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletnie-go albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu, zatem należy zgłosić je w formie zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury. Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie)

Działania
Wszelkie zachowania uwłaczające czyjejś godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy.            
Znieważenie drugiej osoby w Internecie lub przy użyciu innych technologii komunikacyjnych.
Pomówienie (oszczerstwo) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą daną osobę poniżyć w opinii
publicznej.
Użycie wizerunku osoby w celu jej ośmieszania, upokorzenia.
Wypowiadanie pod adresem pokrzywdzonego znieważających go wulgaryzmów lub epitetów.

Formy
Umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia, np. na stronie internetowej, na blogu, w
serwisie społecznościowym, rozesłanie e-mailem lub przez telefon komórkowy.
Umieszczanie w Internecie lub przesyłanie drogą e-mailową, przy użyciu komunikatorów, serwisów
społecznościowych, telefonu komórkowego itp. obrażających kogoś treści i opinii.
Tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w
serwisach społecznościowych.
Rozsyłanie drogą e-mailową lub przez telefon komórkowy różnego rodzaju kompromitujących materiałów.

Konwencja o Prawach Dziecka Art. 8.
Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego
tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem
bezprawnych ingerencji.2. W przypadku, gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub wszystkich
elementów swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu jak najszybszego
przywrócenia jego tożsamości.

Kodeks karny Art. 212.

1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić
na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze
ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w  1 za pomocą środków
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w  1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego,
Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
4. Ściganie przestępstwa określonego w  1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 216.
1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze,
aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo je-żeli pokrzywdzony
odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
4.  W razie skazania za przestępstwo określone w  2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego,
Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Przykłady


Dostałam wczoraj link do takiego filmiku na youtubie. Moja koleżanka na-pisała mi, że dużo osób ode mnie ze
szkoły dostało na GG taki link. A na tym filmiku jest jak jedna dziewczyna od nas ze szkoły robi siku. Jest mi jej
bardzo szkoda. Czy mogę jej jakoś pomóc?

Podobno jedna dziewczyna umieściła na swoim blogu opowieść o mnie. Pisze tam nieprawdziwe rzeczy, które
mnie obrażają, a najgorsze jest, że podaje tam moje dane i mój nr GG, żeby inni mogli mi pisać, jaka jestem głupia...

 

O aspektach prawnych

Niniejszy artykuł jest opisem działań, doświadczeń i porad prawnych Helpline.org.pl– zespołu powołanego do
przeciwdziałania i powstrzymywania przemocy wobec dzieci i młodzieży przy użyciu Internetu i telefonii komórkowej. Najważniejsze i najczęściej występujące formy przemocy w Internecie zostaną omówione w aspekcie prawnym. Liczne formy cyberprzemocy zostały podzielone na pięć głównych kategorii. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka poszczególnych kategorii oraz przykłady otrzymywanych przez zespół Helpline.org.pl zgłoszeń w zakresie każdej z nich. Każda z kategorii opatrzona jest również krótkim komentarzem prawnika oraz konsultanta zespołu Helpline.org.pl. Mimo że w chwili obecnej polskie prawo nie zapewnia w pełni skutecznej ochro-ny małoletnich przed cyberprzemocą, to wykorzystując istniejące regulacje prawne można w pewnym zakresie chronić małoletnie ofiary przemocy w Internecie.
W przypadku cyberprzemocy dostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna.
Jest to istotne rozróżnienie ze względu na fakt, iż mnogość możliwości działań przemocowych przy użyciu
nowych technologii powoduje, że przestępstwa zawarte w Kodeksie karnym nie obejmują ich swoim zakresem.
W związku z tym, w niektórych przypadkach, niemożliwe jest skierowanie sprawy do postępowania karnego
(zgłoszenia jako przestępstwa). W takich sytuacjach konieczne jest posłużenie się drogą cywilną, czyli drogą
roszczeń odszkodowawczych.


Należy pamiętać, że:
w przypadku cyberprzemocy w stosunku do dzieci, czyli osób poniżej 18 roku życia, wszystkie działania prawne
realizują rodzice lub opiekunowie prawni. Nie jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności prawnej dziecka
pokrzywdzonego cyberprzemocą bez współpracy z rodzicami.
Niezależnie od formy cyberprzemocy, jeżeli podejrzewamy, że sprawcą cyberprzemocy jest osoba poniżej 17 roku
życia, działania w sprawie realizuje sąd rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na miejsce pobytu ewentualnego
sprawcy cyberprzemocy. Tam należy złożyć informację o doświadczanej przez dziecko cyberprzemocy.
Jeżeli zgłosimy przestępstwo, a policja i prokuratura rozpoczną postępowa-nie, dziecko jako pokrzywdzony jest
jednocześnie świadkiem przestępstwa i w związku z tym będzie przesłuchiwane.
W polskim prawie istnieje obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze
swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie
zawiadomić o tym prokuratora lub policję (art. 304 § 1 i 2 k.p.k.). W przypadku cyberprzemocy przestępstwami
ściganymi z urzędu są: włamania, groźby: karalna i bezprawna. Jeżeli posiada się wiedzę o tych przestępstwach,
należy zawiadomić policję lub prokuraturę. Poniżej znajduje się krótki komentarz do najczęściej występujących form
cyberprzemocy, przedstawiający możliwości działania oraz sposoby dochodzenia odpowiedzialności prawnej sprawcy.

 

Włamania

Włamania
Działania
Włamanie do miejsca w Internecie strzeżonego hasłem lub innym zabezpieczeniem.

Formy
Włamania na:– konto e-mailowe,– profil w serwisie społecznościowym, – na bloga,– inne miejsce strzeżone
hasłem lub innym zabezpieczeniem w celu uzyskania jakichś informacji.
Włamanie (jak wyżej) oraz wprowadzanie zmian typu: zmiana hasła, dokona-nie zmian w treści czy w
wyglądzie strony/profilu, dodanie lub usunięcie zdjęć, niszczenie, uszkadzanie.
Jak prawo chroni dzieci Konwencja o Prawach Dziecka Art. 16.
1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego,
rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bez-prawnym zamachom na jego honor i reputację.
2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom.

Kodeks karny Art. 267.

 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo podłączając się do przewodu służącego do przekazy-wania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.
 3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w  1 lub 2 ujawnia innej osobie.
 4. Ściganie przestępstwa określonego w  1–3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Art. 268a.
1.  Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych
informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie
lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w  1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
3. Ściganie przestępstwa określonego w  1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przykłady

Ktoś włamał się na mojego bloga i wszystko tam popsuł. Moje zdjęcia są przerobione, że jestem gruby i
mam pryszcze i są jeszcze kłamliwe teksty o mnie, które obrażają mnie i moją rodzinę. Ktoś zmienił też moje
hasło i teraz nie mogę tego usunąć...

Ktoś się włamał na moje epulsa i ukradł moje epulsary!! Bardzo ciężko na nie pracowałam i teraz nie wiem co
mam zrobić. To niesprawiedliwe.

W ostatnim czasie najwyraźniej ktoś włamuje się na skrzynkę e-mailową mojej córki. Jej znajomi otrzymują
rzekomo od niej różne wiadomości (w tym też o treści nieprzyzwoitej), podczas gdy to nie ona jest ich adresatem.
Dzwoniła do mnie dziś mama jednej z koleżanek córki i była oburzona takim postępowaniem. Trudno mi było
jej wytłumaczyć, że to nie moja córka. Co możemy zrobić?

W ubiegłym roku spotykałam się z pewnym 18-letnim chłopakiem. Na początku wszystko było dobrze, ale szybko
okazało się, że on jest bardzo zazdrosny o mnie. Już minęło kilka miesięcy od kiedy nie jesteśmy razem, a on wciąż
mi pisze, że nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Jakiś czas temu zauważyłam, że na mojej skrzynce e-mailowej pojawiają
się wiadomości, które oznaczone są jako przeczytane, choć ja nie otwierałam ich. Myślałam, że to jakieś problemy
z portalem. Wczoraj dostałam informację od naszego wspólnego znajomego, że Paweł robi mi jakieś świństwa i
że włamuje się na moje Gadu-Gadu i skrzynkę e-mailową, i wszystko czyta. Co mogę zrobić, żeby się od niego
uwolnić!?

Komentarz prawnika
W sytuacjach opisanych powyżej naruszeń prawa wykorzystujemy drogę karną. Opisane przypadki wyczerpują
znamiona przestępstwa z artykułów: 267 i 268a k.k. Są to przestępstwa publicznoskargowe, co oznacza,
że pokrzywdzony lub jego przedstawiciel musi złożyć zawiadomienie na policję lub do prokuratury, właściwej ze
względu na miejsce popełnienia czynu, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Instytucje te zajmą się
wyjaśnieniem okoliczności sprawy. W zawiadomieniu nie trzeba określać sprawcy, gdyż rolą policji i prokuratury
jest znaleźć sprawcę i udowodnić mu winę. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku podania
faktów i okoliczności czynu. Należy w zawiadomieniu podać wszystkie okoliczności czynu, dowody, jeśli się takie
posiada oraz podać osoby, które mogłyby być świadkami. Należy liczyć się także z faktem, że pokrzywdzone
przestępstwem małoletnie dziecko będzie przesłuchiwane. Oba te przestępstwa są przestępstwami ściganymi
na wniosek pokrzywdzonego. Aby rozpoczęły się działania prawne, rodzic/opiekun prawny pokrzywdzonego
musi w zawiadomieniu złożyć wyraźny wniosek o ściganie. Dziecku, jako pokrzywdzonemu i świadkowi tego
przestępstwa, nie będzie przysługiwała ochrona z art. 185 a i b k.p.k., czyli jednorazowe przesłuchanie w
przyjaznym pokoju przesłuchań w toku całego postępowania (patrz wzór nr 3, str. 70).

 

Groźby

Groźby
Działania

 • Grożenie komuś popełnieniem przestępstwa (np. pozbawieniem życia) przez Internet.
 • Kierowanie do dziecka, za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie, gróźb w celu zmuszenia go do określonego działania w taki sposób, że groźba ta wzbudza obawę, że zostanie popełniona.


Formy


 • Przesyłanie gróźb drogą e-mailową lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w Internecie, takich jak czat, komunikatory, forum.
 • Grożenie innej osobie przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego, stosując słowo, pismo, gest lub inne zachowanie oddziaływujące na psychikę odbiorcy.
Konwencja o Prawach Dziecka Art. 19.

1.Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej,
społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych,
dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę
nad dzieckiem.

Kodeks karny Art. 190.

1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli
groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 191.
1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego
działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przykłady
-Ostatnio dostaję na GG różne groźby. Na początku nie przejmowałam się tym i zablokowałam tę osobę, ale
ona teraz wciąż pisze do mnie z nowych numerów i raz napisała mi gdzie mieszkam, i że przyjdzie pod mój
dom kiedyś i mnie zleje. Teraz się boję wychodzić sama...Kiedyś rozmawiałam z jednym Krzyśkiem na czacie i
myślałam, że to mój przyjaciel. On się chyba później we mnie zakochał. Ale ja nie chciałam, żeby to było coś więcej.
Niestety, wysłałam mu kiedyś kilka bardzo prywatnych zdjęć i teraz on pisze, że jeśli nie spotkam się z nim, to
on wyśle te zdjęcie moim rodzicom i nauczycielom na naszej klasie. Wiem, że byłam głupia, ale teraz nie wiem,
co zrobić...

-Od jakiegoś czasu dostaję bardzo dziwne e-maile od jakiegoś anonima. Na początku to były zdjęcia umarłych
ludzi z podpisem „już niedługo też cię to czeka”. A teraz ktoś zrobił fotomontaż mojego zdjęcia z naszej-klasy i
leżę na nim w trumnie, a pod spodem jest napis „trzeba było uważać”. I ten ktoś wie, gdzie chodzę do szkoły,
bo na tym zdjęciu w tle był umieszczony nasz szkolny budynek. Boję, że to nie jest już tylko głupi żart, że to
może naprawdę jakiś psychol...


Komentarz prawnika
W przypadku gdy dziecko jest ofiarą działań, które możemy określić jako groź-by popełnienia przestępstwa
(groźby karalne), jak w przykładzie 1 i 3, lub groźby w celu zmuszenia odbiorcy do określonego zachowania
(groźby bezprawne), jak w przykładzie 2, należy zawiadomić policję lub prokuraturę właściwą ze względu
na miejsce popełnienia czynu. Zgłoszenie powinno posiadać formę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 k.k., jak i groźba spowodowania
postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub osoby mu najbliższej. Nie
stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa
naruszonego przestępstwem (art. 115 § 12 k.k.). W przypadku groźby bezprawnej, która jest przestępstwem
wnioskowym, należy dołączyć wniosek o ściganie. Dalsze działania poprowadzą prokuratura i policja. Należy liczyć
się z tym, że dziecko będzie przesłuchiwane. W tym wypadku przysługuje mu ochrona z art. 185a i 185b k.p.k.,
czyli jednorazowe przesłuchanie w toku całego postępowania w przyjaznym pokoju przesłuchań. Wzór
zawiadomienia o przestępstwie jest analogiczny jak w przypadku włamania.

 

Wulgaryzmy

Wulgaryzmy
Działania

 • Używanie w Internecie wulgarnych zwrotów (w miejscach dostępnych powszechnie, czyli niewymagających np. znajomości hasła i logowania się).
 • Umieszczenie w Internecie nieprzyzwoitego zdjęcia, rysunku, obrazu (w miejscach dostępnych powszechnie).


Formy

 • Nagminne używanie w Internecie, w miejscach komunikacji wielu osób (np. czat, forum) nieprzyzwoitych słów.
 • Umieszczanie w Internecie, w miejscu powszechnie dostępnym zdjęć i obrazów o treści nieprzyzwoitej czy obscenicznej.


Jak prawo chroni dzieci? Kodeks wykroczeń Art. 141.
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysu-nek albo używa słów
nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzyw-ny do 1500 zł albo karze nagany.

Przykład

-Mój 10-letni syn jest uczestnikiem forum dyskusyjnego „Klub Myszki Miki”. Od pewnego czasu ktoś
pojawia się na tym forum i zostawia bardzo wulgarne komentarze i wpisy. Nie tylko bluzga, ale czasem
nawet przeklina innych uczestników. Administracja forum nie reaguje wystarczająco szybko i komentarze
te są widoczne dla dzieci czasem nawet kilka dni. To niedopuszczalne, zwłaszcza że uczestnicy forum mają
średnio 9–11 lat...


Komentarz prawnika
Takie działania to olbrzymi problem, występują one często w Internecie. Jest to wykroczenie i należy
zgłosić je na policję. Należy jednak pamiętać, że jeżeli potencjalnymi sprawcami są małoletni, to sprawą
zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Rodzice lub
opiekunowie dziecka
mogą sami bezpośrednio zgłosić zachowania małoletniego w sądzie rodzinnym i nieletnich lub zgłoszenia
dokona policja, jeżeli wykryje, że sprawcami są małoletni (patrz wzór nr 4, str. 72).

 

Nękanie

Nękanie

Działania

 • Złośliwe niepokojenie jakiejś osoby w celu dokuczenia jej poprzez wykorzysta-nie Internetu.
 • Wielokrotne powtarzanie jakiegoś działania w Internecie skierowanego na jakąś osobę wbrew jej woli.


Formy

 • Wielokrotne wysyłanie komuś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego niechcianych lub uprzykrzających informacji, obrazów, linków itp., zwłaszcza gdy dokonuje się tego, korzystając z różnych form internetowej komunikacji naraz.
 • Bardzo częste wysyłanie komuś e-maili i informacji za pomocą komunika-torów, czatów, pomimo wyraźnej niezgody odbiorcy.
 • Wpisywanie bardzo dużej liczby niechcianych komentarzy pod zdjęciami czy wypowiedziami danej osoby w internecie.


Jak prawo chroni dzieci?  Kodeks wykroczeń Art. 107.
Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

Przykład

-Jestem mamą 11-letniego Kamila. Od jakiegoś czasu syn otrzymuje na adres e-mailowy mnóstwo
wiadomości o niemiłej treści typu: „Wiesz, że w klasie nikt Cię nie lubi”, „Ale mi Ciebie szkoda, że jesteś
taki brzydki” i wiele podobnych. Podobne komunikaty syn otrzymuje na Gadu-Gadu. Pomimo że blokujemy
nu-mery tych kont, ktoś najwyraźniej zakłada wciąż nowe. Podejrzewam, że odpowiedzialni są za to dwaj
chłopcy z klasy syna, ale nie wiem tego na pewno. Proszę o informację, co mogę zrobić w tej sytuacji.

Komentarz prawnika

W tym przypadku wymienione powyżej działania należy zgłosić na policję. Opisane formy cyberprzemocy
są wykroczeniem. Procedura jest analogiczna jak w przypadku wulgaryzmów (patrz wzór nr 4, str. 72).

 
Więcej artykułów…